Standard pracy

I. Terminy zamówień:

1. Termin realizacji projektu uzgodniony zostaje indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania projektu.

2. Czas realizacji projektu liczony jest od momentu dostarczenia przez Klienta wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, w szczególności: treści, informacji i grafik.

3. W przypadku, gdy Klient zobowiązany jest do dostarczenia zawartości merytorycznej do projektu, powinien to uczynić w ciągu 5 dni od daty podpisania formularza zamówień.

4. Art Open zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w momencie, gdy Klient w ustalonym terminie nie dostarczy Art Open niezbędnych materiałów tj.: logotyp, teksty, zdjęcia oraz innych dokumentów czy informacji potrzebnych do realizacji zamówienia.

5. Art Open zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przekazania projektu ze względu na opóźnienie Klienta we współpracy z Art Open lub wielokrotnych zróżnicowanych zmian w projekcie pojawiających się ze strony Klienta na etapie pracy nad projektem.

6. Art Open zastrzega sobie prawo do niedotrzymania terminu realizacji zamówienia w przypadkach uniemożliwiających terminowe wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn z przyczyn niezależnych od firmy Art Open (awaria maszyn, choroba pracownika, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

7. Klient ma obowiązek zgłosić swoje uwagi do przedstawionych projektów w formie elektronicznej poprzez adres e-mail najpóźniej w terminie 14 dni od ich zaprezentowania przez Art Open. W przypadku nieuzasadnionego braku uwag i kontaktu ze strony Klienta, Art Open ma prawo do samodzielnego wyboru projektu i przekazania Klientowi gotowych plików. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu.

8. Art Open zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Klienta oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.

9. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje projektu przedstawionego mu przez Art Open bądź liczba poprawek przekroczy trzy, cena ustalona w formularzu zamówienia i termin wykonania zamówienia ulega zmianie po uzgodnieniu pomiędzy Art Open, a Klientem.

II. Ilość projektów i poprawek:

1. Art Open w cenie projektu graficznego zakłada wykonanie 1 projektu wstępnego. Projekt wykonywany jest ściśle według koncepcji Klienta.

2. W przypadku braku wytycznych co do projektu Dział Graficzny Art Open przygotuje własną propozycję projektu w oparciu o otrzymane materiały. W takim przypadku ewentualna zmiana koncepcji na inną wiąże się z dodatkową opłatą – wg stawki godzinowej.

3. Jeśli nie ustalono inaczej, do każdego projektu Klient może wprowadzić 3 poprawki (uwagi zebrane w trzech wiadomościach e-mail). W przypadku ilości poprawek znacząco odbiegających od wyżej ustalonych, Art Open ma prawo do naliczenia dodatkowych opłat za pracę Działu Graficznego – wg stawki godzinowej.

4. Całkowite zmiany w układzie elementów po akceptacji projektu lub wybraniu jednej z przedstawionych koncepcji projektu wiąże się z dodatkową opłatą – wg stawki godzinowej.

• Poprawki  – to szczegółowe dopracowanie projektu, zmiana koloru, dopisanie tekstu lub jego korekta, nieznaczna zmiana układu graficznego elementów projektu i inne podobne, drobne zmiany.

• Modyfikacje – to zmiana koncepcji na inną, w znacznym stopniu zmieniająca układ projektu, połączenie elementów z kilku projektów lub uwzględnienie nowych wytycznych projektowych.

III. Opłaty:

1. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania i czasu pracy potrzebnego do jego wykonania.

2. Stawka godzinowa Działu Graficznego Art Open: 120 zł netto / 1h pracy grafika.

3. Jeżeli w trakcie prac nad projektem okaże się, że dla jego poprawnego wykonania lub zagwarantowania wymaganej jakości niezbędne jest użycie innych technik produkcji lub materiałów niż wcześniej wyszczególnione na zleceniu, Art Open rezerwuje sobie prawo do przedstawienia zmodyfikowanej oferty.

4. Pliki otwarte przygotowywanych projektów są przekazywane Klientowi tylko za dodatkową opłatą. Art Open może także zdecydować o braku możliwości przekazania takich plików.

5. Nowych Klientów obowiązuje przedpłata. Każda kolejna realizacja jest wykonywana na fakturę terminową.

6. Przy realizacji dużych zamówień Art Open może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w formie zaliczki.

IV. Materiały:

1. Klient zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji wymaganych do poprawnego wykonania przedmiotu Zamówienia, przede wszystkim logotypów, tekstów oraz informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu jego działalności w zakresie koniecznym do realizacji Zamówienia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia Zamówienia.

2. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesłanych do Art Open materiałów potrzebnych do projektu pod względem treści, błędów literowych, stylistycznych oraz jakości zdjęć.

3. Art Open nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treściach w otrzymanych materiałach przez Klienta, także w sytuacji kiedy wykonany przez Art Open projekt zostanie przez Klienta zaakceptowany.

4. Zdjęcia zakupione przez Art Open z płatnych bibliotek na potrzeby projektów mogą być wykorzystane tylko przez Art Open. Zgodnie z umowa licencyjną, Art Open nie ma możliwości przekazania zakupionych zdjęć klientowi w innej postaci niż w wykonanych projektach.

5. Art Open nie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych do Art Open.

• Wytyczne do materiałów:

teksty – powinny zostać dostarczone w formacie do edycji – pozwalającym na skopiowanie zawartości.

logotypy / inne materiały graficzne – powinny zostać dostarczone w jakości wektorowej.

zdjęcia – powinny zostać dostarczone w wysokiej rozdzielczości oraz jakości min. 300 dpi. Dla zdjęć, które mają zostać wydrukowane wymagana przestrzeń kolorystyczna CMYK.

V. Materiały drukowane:

1. Projekty graficzne zostają przekazane do realizacji po uzyskaniu przez Klienta ostatecznej akceptacji projektu w wiadomości mailowej.

2. Po przekazaniu zamówienia do realizacji nie ma możliwości zmian lub rezygnacji z zamówienia.

3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.

4. W przypadku produkcji prac realizowanych w technice druku ofsettowego lub cyfrowego, Art Open umożliwia wykonanie wydruków próbnych – proofówkolorystycznych. W sytuacji gdy druk materiałów następuje bez wykonania wskazanego proofu, Art Open nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności kolorystyczne pomiędzy przedstawionym projektem w wersji elektronicznej, a wydrukiem finalnym. Wydruk próbny wykonywany jest przez Art Open na koszt Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

5. Art Open nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego.

6. Art Open nie podejmuje się realizacji błędnie przygotowanych plików.

7. W przypadku błędnie przygotowanego projektu pod ściśle określone wymagania drukarskie, Art Open umożliwia prawidłowe przygotowanie projektu do druku (DTP) – wg stawki godzinowej.

• Wytyczne drukarskie:

o Projekty graficzne powinny zostać przygotowywane na siatkach projektowych otrzymanych od Art Open.

o W przypadku braku siatki projektowej, zakłada się ogólne zasady projektowania DTP.

VI. Kary:

1. W sytuacji odstąpienia przez Zamawiającego od zlecenia po rozpoczęciu prac, jest on zobowiązany do uiszczenia kary umownej w wysokości odpowiadającej procentowemu stopniowi zaawansowania prac nad projektem, nie mniejszej jednak niż 40% wartości zlecenia.

VII. Postanowienia ogólne:

1. Art Open zastrzega sobie prawo do publikowania wykonanych projektów po realizacji w swoim portfolio: na stronie internetowej, podczas prezentacji prac na spotkaniach z innymi Klientami, w mediach społecznościowych oraz działaniach e-mail marketingowych.


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem sprzedaży, polityką prywatności oraz często zadawanymi pytaniami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.