Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu opengraf.pl.

§ 1 Podstawa prawna działalności Wykonawcy

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2022r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344 )
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz.287 z późń.zm.)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
  Dz.U. z 2021 poz. 1062)

§ 2 Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usług projektowania graficznego drogą elektroniczną

Wykonawca – oznacza ART OPEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-151) przy ul. Piotra Ignuta 87, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000751913 o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, REGON: 381593714, NIP: 8943133919. adres elektroniczny: biuro@opengraf.pl

Klient – oznacza osobę zamawiającą usługę projektowania graficznego w sklepie internetowym. Klientem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

Konsument – oznacza osobę fizyczną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. Za umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą uważa się taką umowę, z której treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Wykonawcę pod nazwą “OpenGraf.pl”

Serwis – oznacza witrynę internetową pod nazwą “OpenGraf.pl”

Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Projekt graficzny – oznacza cyfrową pracę plastyczną, zaprojektowaną przez Wykonawcę i oferowaną w sklepie internetowym i stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta

Poprawki  – to szczegółowe dopracowanie projektu, zmiana koloru, dopisanie tekstu lub jego korekta, nieznaczna zmiana układu graficznego elementów projektu lub inne drobne zmiany

Zamówienie – oznacza wyrażenie przez Klienta woli związania się umową na odległość za pośrednictwem konta Klienta lub formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie internetowej sprzedawcy celem dokonania zakupu Projektu graficznego oferowanego przez sklep internetowy

Umowa – oznacza zawarcie umowy na odległość w trybie złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia transakcji przez sklep internetowy. Potwierdzenie transakcji następuje na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi i oznacza przyjęcie zamówienia Klienta. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia transakcji. Potwierdzenie w rozsądnym czasie oznacza takie potwierdzenie zwarcia umowy, które zapewni klientowi możliwość swobodnego i dokładnego zapoznania się z treścią zwartej umowy

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

Konto Klienta – oznacza konto założone w Sklepie, na którym sprzedawca zapisuje dane dotyczące Klienta oraz złożonych przez niego zamówień. Klient zakłada konto za pomocą formularza rejestracji, dostępnego na stronie internetowej Sklepu

Koszyk – oznacza element oprogramowania sklepu internetowego, w którym Klient wskazuje wybrany Pakiet graficzny.

Wymagania techniczne – Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, posiadającą włączoną obsługę języka Javascript.

Pliki cookies – sprzedawca używa plików cookies w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi. Korzystając z witryny sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu.

§ 3 Informacje ogólne

 • Umowa jest zawierana w języku polskim.
 • Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi projekt graficzny zgodny z zawartą umową.
 • Przed zawarciem umowy Klient ma nieograniczony dostęp do treści Regulaminu z możliwością jego nieodpłatnego pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 • Ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami netto tzn. nie uwzględniają podatku od towarów i usług VAT i wyrażone są w PLN.
 • Projekt graficzny, wykonany na specjalne zamówienie Klienta, jest wyceniany indywidualnie z uwzględnieniem stopnia skomplikowania i czasu pracy potrzebnego do jego wykonania.
 • Pliki otwarte projektów są przygotowywane w programach pakietu Adobe (Illustrator/Photoshop/InDesign itd.) i są przekazywane Klientowi tylko za dodatkową opłatą, której              wysokość jest ustalana indywidualnie. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy
  przekazania takich plików. 
 • Klienci są zobowiązani do uiszczenia przedpłaty. 
 • Przeglądanie projektów, oferowanych przez sklep internetowy, nie wymaga zakładania Konta Klienta
 • Założenie Konta Klienta jest bezpłatne.
 • Logowanie na Konto Klienta odbywa się przy użyciu loginu i hasła, ustanowionych w trakcie zakładania konta.
 • Konto może być przez Klienta usunięte bezpłatnie w każdym czasie poprzez wystosowanie takiego żądania do sklepu internetowego.

§ 4 Składanie Zamówienia

 • Celem złożenia zamówienia Klient przekazuje następujące dane do jego realizacji:
 • Imię i nazwisko/Firma zamawiającego
 • Adres/Siedziba
 • NIP 
 • Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu)
 • Uwagi do zamówienia
 • Przy zakładaniu Konta Klienta lub przy składaniu zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania Regulaminu i zapoznania się z jego treścią.
 • Celem złożenia zamówienia Klient loguje się na Konto lub składa zamówienie bez rejestracji za pomocą formularza kontaktowego.
 • Celem potwierdzenia złożenia zamówienia należy użyć przycisku “kupuję i płacę” oraz „przejdź do kasy”, a następnie dokonać płatności.

Po przyjęciu zamówienia Wykonawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie transakcji na trwałym nośniku.

 • Przy dokonywaniu płatności Klient może skorzystać z posiadanych rabatów.
 • Sklep oferuje następujące sposoby płatności:
 • płatność elektroniczną PayPal, PayU
 • płatność kartą elektroniczną
 • Płatności należy dokonać najpóźniej w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia/otrzymania faktury lub paragonu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze lub zamieszczony na stronie internetowej sklepu. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 • Rozliczenie płatności następuje w formie faktury VAT lub paragonu, wystawionych w postaci elektronicznej i przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej przy składaniu zamówienia w terminie 5 dni od daty wykonania zamówienia.

§ 5 Realizacja Zamówienia

 • Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem i jest uzależniony od stopnia jego skomplikowania.
 • Projekt graficzny jako treść cyfrową uważa się za dostarczony w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści
  cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 • Zamówienie jest przekazywane do realizacji, po jego zaakceptowaniu przez Klienta
  w wiadomości e-mailowej. W takim przypadku nie ma możliwości dokonywania zmian lub rezygnacji z zamówienia.
 • Klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich materiałów i informacji niezbędnych do realizacji projektu w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu dostarczenia przez Klienta wszystkich
  materiałów niezbędnych do jego realizacji, w szczególności: treści, informacji
  i grafik.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, gdy Klient w ustalonym terminie nie dostarczy niezbędnych materiałów lub informacji, potrzebnych do
  realizacji zamówienia.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przekazania projektu ze względu na opóźnienie Klienta we współpracy z Wykonawcą lub zgłaszanie przez Klienta
  zmian w projekcie na etapie pracy nad projektem. Klient ma prawo zgłosić maksymalnie 3 takie zmiany.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do niedotrzymania terminu realizacji zamówienia
  w przypadkach uniemożliwiających terminowe wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (awaria maszyn, choroba pracownika, przerwa w
  dostawie energii elektrycznej itp.).
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, rodzaj oraz treść materiałów i informacji, dostarczanych przez Klienta, także w sytuacji kiedy wykonany projekt zostanie przez Klienta zaakceptowany. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesłanych materiałów potrzebnych do wykonania projektu pod względem treści, błędów literowych, stylistycznych oraz jakości zdjęć.
 • Teksty, dostarczone przez Klienta, powinny zostać zapisane w formacie do edycji,
  pozwalającym na skopiowanie zawartości.
 • Logotypy i inne materiały graficzne dostarczone przez Klienta powinny zostać zapisane w wersji wektorowej (krzywej).
 • Wszystkie materiały rastrowe (zdjęcia itp.) powinny zostać dostarczone przez Klienta w wysokiej rozdzielczości:
  – dla grafik webowych (do użytku na wyświetlaczach cyfrowych): rozmiar min. 1500×2000 pikseli, rozdzielczość min. 150 DPI, przestrzeń kolorystyczna RGB,
  – dla grafik do wydruku: rozmiar min. 2500×3000 pikseli, rozdzielczość min. 300 DPI, przestrzeń kolorystyczna CMYK i/lub określone kolory z palety PANTONE.”
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość grafik dostarczonych przez Klienta.
 • Zdjęcia zakupione przez Wykonawcę z płatnych bibliotek na potrzeby wykonania projektów mogą być wykorzystane tylko przez Wykonawcę. Wykonawca może przekazać zakupione zdjęcia Klientowi wyłącznie w wykonanych projektach za dodatkową opłatą.
 • Cena projektu graficznego obejmuje wykonanie 1 projektu wstępnego. Projekt wykonywany jest ściśle według zamówienia Klienta.
 • W przypadku braku wytycznych co do sposobu wykonania projektu Wykonawca przygotuje własną propozycję projektu w oparciu o otrzymane materiały i uwagi do zamówienia. W takim przypadku ewentualna zmiana koncepcji wykonania projektu na inną wiąże się z dodatkową opłatą naliczoną wg stawki godzinowej.
 • Jeżeli w trakcie prac nad projektem okaże się, że dla jego poprawnego wykonania lub
  zagwarantowania wymaganej jakości niezbędne jest użycie innych technik produkcji lub
  materiałów niż wcześniej wyszczególnione na zleceniu, Wykonawca zastrzega sobie prawo do przedstawienia zmodyfikowanej oferty.
 • Klient zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji projektów graficznych.

§ 6 Poprawki projektu graficznego

 • Klient ma obowiązek zgłosić swoje uwagi do przedstawionych projektów w formie elektronicznej poprzez adres e-mail najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę. Po upływie tego terminu projekt uważa się za przyjęty jako zgodny z zamówieniem, a Wykonawca jest zwolniony od uwzględniania zgłaszanych później poprawek, uwag czy błędów.
 • Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia uzgodnionych poprawek lub uwzględnienia uzasadnionych uwag Klienta oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia ich zgłoszenia przez Klienta.
 • W przypadku braku akceptacji przez Klienta przedstawionego mu projektu graficznego lub gdy liczba poprawek przekroczy 3, cena ustalona przy składaniu zamówienia i termin wykonania zamówienia ulegną zmianie i zostaną ponownie uzgodnione z Klientem.
 • Jeśli nie umówiono się inaczej Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia 3 poprawek (uwagi zebrane w trzech wiadomościach e-mail). W przypadku ilości poprawek znacząco odbiegających od wyżej ustalonych Wykonawca ma prawo do naliczenia dodatkowych opłat za pracę nad projektem naliczonych wg stawki godzinowej.
 • Całkowite zmiany w układzie elementów po akceptacji projektu lub wybraniu jednej z przedstawionych koncepcji projektu wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty naliczonej wg stawki godzinowej.

§ 7 Reklamacje

 • Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku wykonania projektu graficznego niezgodnie z umową.
 • Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy lub formularza „Reklamacje”. 
 • Reklamacja powinna zawierać dane składającego oraz opis zastrzeżeń.
 • Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.
 • Jeżeli Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że reklamację uznał.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie elektronicznej lub innym trwałym nośniku.
 • W przypadku braku zgodności projektu graficznego z umową Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta wobec Klientów będących konsumentami oraz na zasadach określonych w kodeksie cywilnym wobec Klientów będących przedsiębiorcami.
 • W razie nieuznania reklamacji spór pozostaje nierozwiązany. W takim wypadku Wykonawca przekazuje Konsumentowi oświadczenie o zgodzie na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo o odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, działaniem niedozwolonym osób trzecich lub niekompatybilnością systemu sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
 • Jeżeli Wykonawca nie dostarczył treści cyfrowej Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.  (nie dotyczy sytuacji, gdy dostarczenie treści cyfrowej nastąpiło za pośrednictwem materialnego nośnika).
 • Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 

1) z oświadczenia Wykonawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 

2) Konsument i Wykonawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Wykonawca nie dostarczył ich w tym terminie   (nie dotyczy sytuacji, gdy dostarczenie treści cyfrowej nastąpiło za pośrednictwem materialnego nośnika).

 • Zasady postępowania po odstąpieniu Konsumenta od umowy są uregulowane w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Wykonawca wydaje wydrukowany projekt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia go w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele wydruków, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego wydruku, partii lub części,
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
 1. zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Wykonawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Wykonawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. gdy przedmiotem zamówienia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulamin lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Wykonawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 9 Prawa autorskie Wykonawcy

 • Do projektów graficznych prawa autorskie przysługują wyłącznie Wykonawcy firmie : ART OPEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
 • Plik źródłowy projektu stanowi własność wykonawcy firmy : ART OPEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
 • Cena za projekt graficzny nie obejmuje nabycia praw autorskich do pliku źródłowego.
 • Klient ma prawo wykorzystać, wykonany na jego zamówienie, projekt graficzny do druku lub otrzymać go w umówionym formacie.
 • Prawa majątkowe do projektu graficznego są zbywalne. Klient nabywa prawa majątkowe do projektu po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty umówionej ceny.
 • Klient ma prawo projekt rozpowszechniać i wykorzystywać go do promocji swoich towarów lub usług.
 • Klient nie może dokonywać w projekcie graficznym żadnych zmian.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych przez Klienta.

§ 10 Postanowienia końcowe

 • Regulamin stanowi integralną część umowy na odległość zawartej z Klientem.
 • Wykonawca zastrzega prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej sklepu.
 • Klienta wiążą postanowienia Regulaminu, zamieszczonego na stronie internetowej sklepu, w momencie składania zamówienia.
 • Regulamin zostanie udostępniony na każde, zgłoszone przez Klienta żądanie, niezależnie od jego przyczyny.
 • W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Wszelkie spory pomiędzy Wykonawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
 • Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wysokości ceny projektu graficznego.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do publikowania wykonanych projektów po realizacji w swoim portfolio: na stronie internetowej, podczas prezentacji prac na spotkaniach z innymi Klientami, w mediach społecznościowych oraz działaniach marketingowych.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacji takich można zasięgnąć na stronach Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Zapraszamy do zapoznania się z standardami pracy, polityką prywatności oraz często zadawanymi pytaniami.


Poniżej znajdziecie Państwo formularz reklamacyjny oraz odstąpienia od umowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.